Algemeen Reglement PC & LR Raalte

Het algemeen reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van 23 maart 2012. Samen met de statuten vormen zij het reglement waar leden en bestuur zich aan dienen te houden.

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. Algemeen reglement van de PC&LR Raalte te Raalte.

Artikel 2 – Aanmeldingen en toelating tot het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke  aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft  voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te  worden ondertekend door een ouder of voogd.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de  betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede  voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder  de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde  vereniging geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang  de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Als dan zijn voor de  duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens  op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde  verenigingen.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden, nadat naam en adres van het aspirant  lid 14 dagen ter inzage op het prikbord heeft gehangen. Leden kunnen binnen deze  periode schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Indien het bestuur dan niet tot  toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog  tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. Elk aspirant lid mag 1 proefles rijden voordat men zich opgeeft. Ponyleden mogen 1 springles en 1 dressuurles meerijden voordat zij lid worden.
 6. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen  van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde  verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij het  federatiebureau van de  KNHS worden verkregen.
 7. De LR/PC Raalte incasseert de contributie door middel van automatisch incasso. Dit formulier ontvangt het lid tezamen met de statuten en de reglementen.

Artikel 3 – Categorieën van leden

 1. De vereniging kent:
  1. Seniorleden;
  2. Juniorleden;
  3. Ponyclubleden
  4. Buitengewone leden;
  5. Ereleden.
  6. Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
 2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline  aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan  internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
 3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen.  Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of voogd  worden uitgeoefend.
 4. Leden van de vriendenkring zijn donateurs. LR Raalte kent daarnaast personen die via LR Raalte lid zijn van de KNHS en jureren. Deze personen worden als buitengewone leden aangemerkt, zodat zij uitnodigingen ontvangen voor activiteiten waarvoor ook gewone leden worden uitgenodigd. Zij betalen geen contributie, wel de afdracht voor de KNHS. Zij hebben geen stemrecht. Als tegenprestatie jureren zij minimaal driemaal per jaar zonder beloning te ontvangen.
 5. Ereleden betalen geen contributie.
 6. Bestuursleden betalen geen contributie, tenzij zij deelnemen aan de lessen.
 7. Donateurs zijn geen lid en hebben geen stemrecht. Zij worden uitgenodigd voor de grote vrijwilligersavond van de manege.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:

 1. bij een geschil desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, het  regiobestuur en  het kringbestuur alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl
   van de KNHS;
 2. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en  de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het  bestuur zulks aangeeft;
 3. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd  behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het   handhaven van de orde;
 4. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel  mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan  wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste  toestemming niet is verleend;
 5. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering  van de KNHS;
 6. de leden, die deelnemen aan lessen, wedstrijden en/of trainingen of andere activiteiten  te paard zijn verplicht een goedgekeurde veiligheidscap te dragen;
 7. elk lid (of wettelijk vertegenwoordiger) verplicht zich tevens om medewerking te verlenen bij evenementen georganiseerd door de PC&LR Raalte. Bij verhindering zorgen leden zelf voor vervanging.
 8. leden zijn zelf verantwoordelijk voor vermelding van het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres in de ledenlijst. Wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de secretaris van de vereniging.
 9. Voor LR Raalte geldt: bij 2 keer lessen in de week betaald men 1,5 keer de contributie en wordt men vaker ingedeeld op de medewerkerslijst.
 10. Voor PC Raalte geldt dat er eenmaal gelest wordt op de dinsdag en dat er op zaterdag een aanvullende les voor de beginners is. Bijvoldoende ruimte in de les mogen ook gevorderde leden meerijden.

Artikel 5 – Website
PC & LR Raalte beschikt over een website met een gedeelte specifiek voor leden. Leden worden verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die deze website biedt.

Artikel 6 – Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een  overeenkomst heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden.
 3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit  wensen.
 4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is  belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het  bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en  verplichtingen van de voorzitter treedt.
 5. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden  genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het  bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende  vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal  aanwezige bestuursleden.
 6. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij  een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur  anders beslist.
 7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 8. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor  zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 7 – Verkiezingen en benoemingen

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door  kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één  vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature  afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van  een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal  aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht  voorschrijven, wordt nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft  teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe  voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na  het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

Artikel 8 – Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of  waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht,  alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van  de vereniging.
 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen via de website en per e-mail.

Artikel 9- activiteiten

 1. Alle leden worden geacht mee te helpen bij concoursen. Hiervoor wordt een medewerkerslijst opgesteld. Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen.
 2. Daarnaast dienen leden aan minimaal twee sponsoracties deel te nemen.
 3. Een commissie coördineert de acties en zorgt voor een juiste uitvoering ervan. De commissie zal een of twee mensen vragen de uitvoering van de actie vorm te geven.
 4. Leden kunnen actief participeren door acties voor te stellen.
 5. Via een Excel kan men inschrijven op de actie waar men aan mee wil werken.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2012

voorzitter, A.B.M. Koekkoek-Mosman   secretaris, L.C.T. Mars